مقصد نخست سفر تابستانه خانوارهای ایرانی در سال گذشته

2015-02-09

بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران، استان گیلان با 9 میلیون و 804 هزار سفر مقصد نخست سفرهای تابستانه خانواده‎های ایرانی در سال 1392 بوده است.


بعد از گیلان، استان خراسان رضوی با 9 میلیون و 62 هزار سفر دومین مقصد تابستانه سفرها در سال 1392 را به خود اختصاص داده است.
بعد از این دو شهر، استان مازندران با 7 میلیون و 503 هزار سفر سومین مقصد تابستانه خانواده های ایرانی در سال 1392 بوده است.
همچنین استان تهران با 3 میلیون و 964 سفر، استان فارس با 3 میلیون و 95 هزار و استان اصفهان با 3 میلیون و 383 هزار سفر مقصدهای چهارم، پنجم و ششم سفر خانواده های ایرانی را به خود اختصاص می‎دهند.
بر اساس این آمار، استان سمنان با 301 هزار و استان یزد با 383 هزار سفر در تابستان 1392 کم‎ جاذبه ترین مقاصد سفر از نظر خانواده‎های ایرانی بوده‎اند.
همچنین شهر مشهد بر اساس تعداد نفر شب اقامت مقصد اصلی سفرهای تابستانه سال 1392 بوده است، که 5 میلیون و 576 هزار نفر شب اقامت را به خود اختصاص داده است. بعد از مشهد شهرهای تهران، رشت، شیراز، قم، اصفهان بندانزلی، لاهیجان، بابلسر و قزوین قرار دارند.