Welcome to Centeral Booking

انتخاب شهر مرو به عنوان پایتخت فرهنگی ترک در 2015

2015-07-26

در نتیجه اجرای برنامه پایتخت فرهنگی جهان ترک که در نتیجه تلاشهای تورکسوی از سال ۲۰۱۲ترتیب می یابد، یکی از شهرهای مهم جهان ترک به عنوان پایتخت فرهنگی انتخاب می کند.گفته می شود که شهر اسکی شهیر ترکیه در سال 2013 و شهر قازان تاتارستان در سال 2014 صاحبان این عنوان بوده اند و اکنون این عنوان توسط شورای دایمی سازمان بین المللی فرهنگ ترک به شهر مرو ترکمنستان داده شد.هدف از دادن این عنوان ها را می توان توسعه فرهنگی و هنری شهر ها دانست.

 

You must be logged in to post a comment.

click here to log in

بازگشت