Welcome to Centeral Booking

راهنمای کاخ موزه های تهران

2015-03-28

در این راهنما کاخ موزه های تهران به همراه آدرس، شماره تماس، بهای بلیت و روزهای بازدید را به شما معرفی می کنیم.

مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران

موزه جهان نما

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی 

ساعت کار: 9 تا 17 

بهای بلیت: 1000 تومان 

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان 

نشانی: نشانی: میدان شهید باهنر (نیاوران)، ابتدای دارآباد / تلفن: 22282012 


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران

کاخ صاحبقرانیه

بازدید: همه روزه به جز شنبه ها و روزهای سوگواری رسمی 

ساعت کار: 9 تا 17 

بهای بلیت: 1000 تومان 

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان 

نشانی: میدان شهید باهنر (نیاوران)، ابتدای دارآباد / تلفن: 22287045 


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی نیاوران

کوشک احمدشاهی

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی 

ساعت کار: 9 تا 17 

بهای بلیت: 1000 تومان 

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان 

نشانی: میدان شهید باهنر (نیاوران)، ابتدا دارآباد/ تلفن: 22287032 


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

کاخ موزه ملت

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی 

ساعت کار: 9 تا 16:30 

بهای بلیت: 1000 تومان 

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان 

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031 


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه آبکار

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی 

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

کاخ موزه سبز

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه فرشچیان

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه بهزاد

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه هنرهای زیبا

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه هنر و ملل

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه خط و کتابت میرعماد

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه مردم شناسی

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031


راهنمای کاخ موزه های تهران


 

 

مجموعه فرهنگی و تاریخی سعدآباد

موزه آب

بازدید: همه روزه به جز روزهای سوگواری رسمی

ساعت کار: 6 تا 16:30

بهای بلیت: 1000 تومان

بهای بلیت برای خارجی ها: 5 هزار تومان

نشانی: میدان تجریش، خیابان سعدآباد / تلفن: 22752031

 


راهنمای کاخ موزه های تهران

بازگشت